Underground Restaurant Litomyšl - Stripsy, řízek, smažený sýr

Underground Restaurant Litomyšl - Stripsy, řízek, smažený sýr

Underground Restaurant Litomyšl - Smažený sýr Zobrazit detail
Smažený sýr

90 Kč +15 Kč obal

Underground Restaurant Litomyšl - Smažený kuřecí řízek Zobrazit detail
Smažený kuřecí řízek

100 Kč +10 Kč obal